• کاتالوگ گردش جوی منطقه ای
      
     شرایط محیط زیست دریای خزر و اکوسیستم آن وابسته است به گردش جوّ بالای آب آن. برای تضمین پشتیبانی آبشناختی –هوا شناختی از فعالیتهای در چارچوب قرارداد حفاظت از محیط زیست دریای خزر، نشست 17هم کسپکام توصیه نمود که یک منبع(مرجع) اطلاعات توصیف کننده تغییرات گردش جوی روی دریای خزر ایجاد شود. این کاتالوگ (کتابچه راهنما) میتواند به عنوان اولین تلاش برای انجام این منظور در نظر گرفته شود.
               این کاتالوگ از پارامترهای زیر به عنوان شاخصهای گردش جوّ و تأثیر آن بر اکوسیستم دریای خزر بهره میبرد:
     ·        پارامترهای تندی باد : انحراف معیار (Sw) ، میانگین (Wm) ، و بیشینه   (Wmax)  سرعت باد، سرعت با د با احتمال 10% تجاوز (W0.1) و تکرار باد بزرگتر از 5متر بر ثانیه (W5)؛  پارامترهای گردش جوّ – انحراف معیار (Sg)، میانگین (Gm) و بیشینه مقدار (Gmax) گرادیانهای فشار نصف النهاری و مداری فشار جوّ (G) ، بازگشت و تکرار انواع متفاوت گردش (C).
     تمامی پارامترهای مذکور در فوق در کل  برای منطقه آبی  است و برای جدا کردن بخشهای دریا برحسب داده های روزانه حاصل از دیده بانیهای هواشناسی که روزی چهاربار (18 و 12 و 06 و 00) در8 نقطه ساحلی این دریا  انجام میشود (شکل1). داده های دیده بانی در آدرس اینترنتی زیر پست شده و به عنوان مواد خام مورد استفاده قرار میگیرند.                      http://cliware.meteo.ru/meteo/
      
     شکل 1 - نقشه دریای خزر نشان دهنده بخشهای مختلف آن و ایستگاههای آب و هوا شناسی که داده هایشان برای تهیه این کاتالوگ استفاده میشود (ل-لیمان؛ آ-آتیراو ؛ ش-فورت شوچنکو؛ ت- ترکمن باشی؛ س- ساری؛ ر- رشت؛ ب- باکو؛ م- ماخاچ کالا.) . مقادیر سرعت باد                                                (SW, Wm, Wmax, Wo.1, W5)  بصورت زیر محاسبه شده اند: برای شمال دریای خزر (NC) طبق داده های (L-A-SH-M) برای آستانه منجیشلاخ (MTH) طبق داده های (M-SH) ، برای میانه خزر (MC) طبق داده های ( M-SH-T-B) ، برای آستانه آپشرون (ATH) طبق داده های (B-T) و برای جنوب دریای خزر بر طبق داده های (B-T-S-R) .
     گرادیان فشار جوّ نصف النهاری (MG) بر طبق داده های (L-A-R-S) محاسبه میشود، گرادیان در جهت عرض جغرافیایی در شمال خزر (NCG) بر طبق داده های (M-A) ، گرادیان عرضی میانه خزر (MCG) بر طبق داده های (M-T) ، گرادیان عرضی جنوب خزر بر طبق داده های (B-S).
       نوع گردش (شمالی، جنوبی، غربی، یا شرقی) بسته به نوع گرادیان فشار جوّ تعیین میشود.
      
     پارامترهای گردش جوی منطقه ای به دو قطعه بزرگ تقسیم میشوند: پارامترهای میدان باد زمین و پارامترهای میدان فشار جوّ در سطح دریا. هردو قطعه حاوی پارامترهای اصلی و حاصل شده میباشند (جدول 1) .
     در حال حاضر این کاتالوگ تنها چند سال اخیر را پوشش میدهد، و بطور منظم با داده های جدید به روز آوری میشود. با اینحال امکان گسترش دادن کاتالوگ برای شامل شدن داده های 25 تا 30 سال گذشته وجود دارد. این امر نیازمند زمان و تلاش بیشتری است. انتظار میرود این کاتالوگ به منبع و مرجع اطلاعات برای مطالعه نه تنها تأثیر جوّ بر دریا ، بلکه همچنین برهمکنش گردشهای جهانی و منطقه ای جوّ با یکدیگر باشد.
    • اخبار
    • پیوندهای وابسته
    • آمار بازدید های پورتال
     مجموع بازدیدها : 88,695
     تعداد بازدید امروز : 47
     تعداد بازدید دیروز : 169
     تعداد بازدید هفته : 848
     تعداد بازدید این ماه : 3,997
     آخرین به روزرسانی : 10:23  25/09/1397